skip to Main Content

รายละเอียดโครงการ Education ICT Forum 2020

หลักการและเหตุผล

บทบาทและความสำคัญของดิจิทัลเทคโนโลยี ได้เพิ่มทวีขึ้นและแทรกซึมสู่ทุกระบบงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำประโยชน์มาใช้ในแวดวงการศึกษายุคปัจจุบัน ซึ่งได้รับการกล่าวถึงในฐานะที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาในทุกด้าน ภายใต้บริบทแห่งความท้าทายใหม่ กฎระเบียบใหม่ของโลก ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างไม่สามารถคาดการณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นเรื่องการศึกษาแห่งอนาคต digital technology จะทวีพลังและบทบาทอย่างไร

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในอุตสาหกรรมการศึกษาที่ต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันทางวิชาการ ท่ามกลางสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและนอกประเทศ นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น การดำรงคุณภาพความเป็นเลิศท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ และพลวัตโลกที่เปลี่ยนแปลงในระดับวินาทีนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์ประกอบสำคัญของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต ความสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจำเป็นและต้องถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ ตลอดจนการติดต่อสื่อสารทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับองค์กร และกับสถาบันเกี่ยวข้องอื่นในยุคที่โลกไร้พรมแดนอีกต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นเวทียกระดับการพัฒนาศักยภาพและเสริมเกราะให้ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่
 2. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ผลักดันให้ระบบอุดมศึกษาไทย สามารถเพิ่มคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ/นานาชาติ สอดรับกับทิศทางของโลก
 3. เป็นเวทีแสดงนวัตกรรม digital technology เพื่อขับเคลื่อนความเป็น Smart Digital-Life และมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน เพื่อให้พร้อมรองรับการเดินหน้าประเทศไทยสู่ บริบทใหม่ในเวทีโลก
 4. เป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยน ร่วมทรัพยากร digital technology ในการสร้างผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ในการขยายผลการตอบประเด็นสังคม และ โจทย์หลักของประเทศ

ขอบเขต

 • การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาจส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการค้าที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ให้มีคุณภาพ “เท่าเทียมและทั่วถึง” ซึ่งมหาวิทยาลัยควรเข้าไปมีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนา
 • มหาวิทยาลัยควรเป็นแหล่งนวัตกรรมชั้นนำที่มุ่งสร้างสรรค์ความรู้และผลผลิตจากการศึกษาวิจัย ตลอดจนผลิตบัณฑิตที่เป็นนวัตกรในทางที่จะปรับเปลี่ยนสังคมไทยให้สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าจากทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อนำประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลางและเป็นกำลังหลักในการร่วมสร้างสังคมที่มีการกระจายโอกาสที่เท่าเทียม เกื้อกูล และเคารพซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งมความเชื่อมโยงกับประชาคมโลกอย่างเต็มภาคภูมิ

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 22-23 เมษายน พ.ศ. 2563

สถานที่การจัดงาน

ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

งบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม คนละ 5,900 บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ถ้าหากลงทะเบียนก่อนวันที่ 3 เมษายน 2563 ท่านจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษ ลงทะเบียน 2 ท่าน ราคา 7,900 บาท และค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่ากระเป๋าและเอกสารในการอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเช้า อาหารเย็น และค่าเดินทาง) โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) และข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิธีชําระค่าลงทะเบียน

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารการชําระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที่ 02-661-7757 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ อีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com ;Tanya@absolutealliances.com
ชําระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

  • ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่บัญชี 085-0-12124-8
  • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 925-0-07304-7
  • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4

รับใบเสร็จรับเงินที่หน้างาน และกรุณานำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) มายื่น ณ จุดการเงินหน้างาน

หมายเหตุ: สามารถชําระค่าลงก่อนวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 และการยกเลิกการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทําการยกเลิกก่อน 7 วันทําการ ก่อนวันสัมมนา (ผู้ร่วมสัมมนาจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธิ์ที่จะได้รับกระเป๋าและเอกสารประกอบการสัมมนา)

รูปแบบการจัดงาน

  • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ
  • การชมนิทรรศการในส่วนแสดงเทคโนโลยี ICT
  • กิจกรรม Dean Forum Group การประชุมผู้บริหาร แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่สำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการการศึกษา
  • กิจกรรม Tech Start Up! Start Here! Session การบรรยายให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ให้กลุ่มนักศึกษา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. สร้างคน Human Capital
  2. สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม Knowledge & Innovation
  3. สร้างเสริมสังคมไทย Local Transformation
  4. ก้าวไกลในสังคมโลก Global Benchmarking

กลุ่มเป้าหมาย

  • มหาวิทยาลัยของรัฐ 12 สถาบัน
  • มหาวิทยาลัยเอกชน 75 สถาบัน
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 สถาบัน
  • สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 10 สถาบัน
  • มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 23 สถาบัน
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 สถาบัน
  • โรงเรียนนายทหารและนายตํารวจ 4 สถาบัน

โครงสร้างการจัดงาน

เจ้าภาพร่วม โดย

  • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
  • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ***

(***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ***)

สนับสนุนการจัดงานโดย

  • กระทรวงศึกษาธิการ ***
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี***
  • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ***

(***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ***)

  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ***
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์***
  • มหาวิทยาลัยมหิดล ***
  • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ***

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

  • คุณภุชพงค์ โนดไธสง
   รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ประธานที่ปรึกษา)
  • นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
   อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา (รองประธานที่ปรึกษา)
  • ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
   ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรรมการ)
  • นาวาอากาศเอก ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
   คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
   อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กรรมการ)
  • อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรรมการ)
  • ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และวิทยาเขตกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยมหิดล (กรรมการ)
  • อาจารย์ศุภวัฒน์ เจริญวิกรม
   ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (กรรมการ)
  • รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
   อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กรรมการ)
  • อ.ดร.จอมขวัญ ผลภาษี
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (กรรมการ)
  • คุณกลินท์ สารสิน
   ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (กรรมการ)
  • คุณสุพันธ์ มงคลสุธี
   ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรรมการ)
  • คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
   กรรมการที่ปรึกษา (กรรมการ)
  • คุณดิลก คุณะดิลก
   กรรมการที่ปรึกษา (กรรมการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 ต่อ 221, 222, 223 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: Pimphatsara@absolutealliances.com

Back To Top