skip to Main Content

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในประเทศไทย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกิดความตระหนักในกระแสเทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนโลก และเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมสำหรับโลกที่ทุกสิ่งเชื่อมถึงกันด้วย AI + IoT
 2. เป็นเวทีสำคัญในการร่วมระดมสมอง เพื่อร่วมกำหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายการใช้งานเทคโนโลยี AI +IoT ในการส่งเสริมให้สองนวัตกรรมสำคัญนี้ มีทิศทางที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและคนในประเทศอย่างแท้จริง
 3. เพื่อเพิ่มระดับผลิตภาพของทุกอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพของทักษะทุนมนุษย์ ให้สามารถทำงานร่วมกับนวัตกรรม AI + IoT เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม
 4. เพื่อผลักดันแนวคิดในการสร้าง Talent Attraction ทางด้าน AI + IoTs เพื่อสร้างและดึงดูดให้ทุนมนุษย์ที่มีความสามารถ เข้ามาทำงานเพื่อร่วมพัฒนาประเทศ

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ. 2563

สถานที่การจัดงาน

ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมวายุภักษ์4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ในระยะเวลาที่ผ่านมา เราอาจได้ยินได้ฟังเรื่องยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศกันในรูปแบบที่หลากหลาย หลังจากที่รัฐบาลชุดนี้ได้เข้ามาบริหารประเทศ ได้พยายามผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีเพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาในหลายมิติสําหรับ Thailand 4.0 หรือ เศรษฐกิจดิจิทัลที่ เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนํามาผนวกกับอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างแยกจากกันไม่ได้เหล่าผู้เล่นต้องอาศัย Big Data ในการช่วยวิเคราะห์ตลาดเพื่อกําหนดกลยุทธ์อย่างแม่นยํา ดังนั้น ยุทธศาตร์ของหลายประเทสจึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งระบบ Cloud Computing, Internet of Things (IoT), Robotics และ AI เพราะใครกุมเทคโนโลยีเหล่านี้ย่อมหมายถึงโอกาสในการพิชิตคู่แข่งในตลาดและผงาดเป็นผู้นําโลกอย่างแท้จริง เศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตแนวโน้มลดลง เพราะไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุดังนั้น การเติบโตทางเศรษฐกิจจะลดลงเป็นธรรมดา แต่ยังอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากและได้รับความสนใจน้อยคือกําลังจะเกิดความปั่นป่วนทางเทคโนโลยีซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีได้เข้ามาทําลายวิธีการทํามาหากิจแบบเดิม หากเราไม่ปรับตัวจะถูกแย่งมูลค่าเพิ่ม การผลิต หรือกําไรจากต่างประเทศไป ดังเช่น อุตสาหกรรมสื่อ อุตสาหกรรมพาณิชย์ อุตสาหกรรมการเงิน การขนส่ง เรียกได้ว่าแทบไม่มีอุตสาหกรรมไหนจะนิ่งเฉยได้อีกต่อไป ภาคธุรกิจจึงต้องปรับตัวกันมากขึ้น ซึ่งทุกวันนี้ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ได้ปรับตัวบางส่วนแล้ว แต่ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนหนึ่งยังไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเกิดขึ้น ส่วนที่ทราบแล้วยังทําไม่ได้เพราะมีทรัพยากรน้อยดังนั้น ภาครัฐต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนในการปรับตัวด้วยการวางกลยุทธ์ของประเทศพิจารณาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางเทคโนโลยีแต่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการวางยุทธศาสตร์และลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์Artificial Intelligence : AI อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า นโยบายไทยแลนด์4.0 ได้พิจารณาในแง่กาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีบางส่วนแล้ว แต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่ขับเคลื่อนไปไม่ถึงที่สุด ยังคิดไม่รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างกําลังคน หรือกําหนดกลยุทธ์ที่สําคัญ คือ ยุทธศาสตร์ของประเทศในการนํา AI มาใช้ในวงกว้าง ดังนั้น ต้องต่อยอดนโยบายให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น ในเวลาเดียวกัน ควรผลักดันให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ที่คนได้รับการทดแทนจากเทคโนโลยีคือ เศรษฐกิจที่มีความสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น และเศรษฐกิจที่มี
ความใส่ใจมากขึ้น ภาครัฐต้องเตรียมกลไกต่าง ๆ เข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็นทักษะแรงงาน การศึกษาพื้นฐาน การสร้างสวัสดิการสังคม และกฎระเบียบของรัฐ ซึ่งประการหลังมีความสําคัญมาก ประชาชนและภาคธุรกิจหลายสาขาอยากปรับตัว แต่เมื่อจะทําธุรกิจใหม่ กลับติดขัดเรื่องกฎระเบียบที่ล่าช้า ซึ่งออกมาจากทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงเป็นอุปสรรคในการปรับตัวได้ยาก AI + IoT ในโลกที่ทุกสิ่งเชื่อมถึงกัน ในอนาคตไม่ใช่เพียงแค่ 5G เท่านั้นที่จะมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ เพราะ 5G เป็นเพียงส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีIoT Internet of Things และ AI Artificial Intelligence ที่อาจส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคแรงงานทั่วโลกครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์

 1. ความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง และอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ในการเดินหน้าการใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 2. เกิดแนวคิดในการร่วมพัฒนาบุคลากรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทักษะที่สำคัญ และเพื่อสนองรับแนวโน้มเทคโนโลยีอนาคตโลก
 3. เพิ่มระดับผลิตภาพของทุกอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพของแรงงานทั้งเชิงเทคนิคและเชิงเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม
 4. ส่งเสริมให้การใช้งานดิจิทัล เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ จะทำให้ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งขึ้น ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ และเสวนาระดับสูง
 • การชมส่วนแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
 • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน
 • การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น

งบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม คนละ 5,900 บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ถ้าหากลงทะเบียนก่อนวันที่ 4 กันยายน 2563 ท่านจะได้รับ
โปรโมชั่นพิเศษ ลงทะเบียน 2 ท่าน ราคา 7,900 บาท และค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่ากระเป๋าและเอกสารในการอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่รวมค่าที่พักอาหารเช้า อาหารเย็น และค่าเดินทาง) โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)และข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิธีชําระค่าลงทะเบียน

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารการชําระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที่ 02-661-7757 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ อีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com ,Tanya@absolutealliances.com
ชําระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

  • ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่บัญชี 085-0-12124-8
  • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 925-0-07304-7
  • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4

รับใบเสร็จรับเงินที่หน้างาน และกรุณานำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) มายื่น ณ จุดการเงินหน้างาน

หมายเหตุ: สามารถชําระค่าลงก่อนวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 และการยกเลิกการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทําการยกเลิกก่อน 7 วันทําการ ก่อนวันสัมมนา (ผู้ร่วมสัมมนาจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธิ์ที่จะได้รับกระเป๋าและเอกสารประกอบการสัมมนา)

ร่วมจัดโดย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

สนับสนุนการจัดงานโดย

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ***
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ***
  • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ***
  • สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ***

(***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ***)

  • สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ***
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ***
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ***
  • สมาคมไทยไอโอที ***

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

คุณภุชพงค์ โนดไธสง
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
(รองประธานที่ปรึกษา)

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรรมการ)

ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
(กรรมการ)

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(กรรมการ)

ผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
(กรรมการ)

คุณกลินท์ สารสิน
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(กรรมการ)

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กรรมการ)

ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
(กรรมการ)

คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์
นายกสมาคมไทยไอโอที
(กรรมการ)

คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
กรรมการที่ปรึกษา

คุณดิลก คุณะดิลก
กรรมการที่ปรึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 ต่อ 221, 222, 223 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: Pimphatsara@absolutealliances.com

Back To Top