skip to Main Content

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นเวทียกระดับการพัฒนาศักยภาพและเสริมเกราะให้ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่
 2. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ผลักดันให้ระบบอุดมศึกษาไทย สามารถเพิ่มคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ/นานาชาติ สอดรับกับทิศทางของโลก
 3. เป็นเวทีแสดงนวัตกรรม digital technology เพื่อขับเคลื่อนความเป็น Smart Digital-Life และมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน เพื่อให้พร้อมรองรับการเดินหน้าประเทศไทยสู่ บริบทใหม่ในเวทีโลก
 4. เป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยน ร่วมทรัพยากร digital technology ในการสร้างผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ในการขยายผลการตอบประเด็นสังคม และ โจทย์หลักของประเทศ

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ. 2563

สถานที่การจัดงาน

ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมวายุภักษ์2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

บทบาทและความสำคัญของดิจิทัลเทคโนโลยี ได้เพิ่มทวีขึ้นและแทรกซึมสู่ทุกระบบงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำประโยชน์มาใช้ในแวดวงการศึกษายุคปัจจุบัน ซึ่งได้รับการกล่าวถึงในฐานะที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาในทุกด้าน ภายใต้บริบทแห่งความท้าทายใหม่ กฎระเบียบใหม่ของโลก ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างไม่สามารถคาดการณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นเรื่องการศึกษาแห่งอนาคต digital technology จะทวีพลังและบทบาทอย่างไร

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในอุตสาหกรรมการศึกษาที่ต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันทางวิชาการ ท่ามกลางสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและนอกประเทศ นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น การดำรงคุณภาพความเป็นเลิศท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ และพลวัตโลกที่เปลี่ยนแปลงในระดับวินาทีนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์ประกอบสำคัญของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต ความสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจำเป็นและต้องถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ ตลอดจนการติดต่อสื่อสารทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับองค์กร และกับสถาบันเกี่ยวข้องอื่นในยุคที่โลกไร้พรมแดนอีกต่อไป

 • การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาจส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการค้าที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ให้มีคุณภาพ “เท่าเทียมและทั่วถึง” ซึ่งมหาวิทยาลัยควรเข้าไปมีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนา
 • มหาวิทยาลัยควรเป็นแหล่งนวัตกรรมชั้นนำที่มุ่งสร้างสรรค์ความรู้และผลผลิตจากการศึกษาวิจัย ตลอดจนผลิตบัณฑิตที่เป็นนวัตกรในทางที่จะปรับเปลี่ยนสังคมไทยให้สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าจากทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อนำประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลางและเป็นกำลังหลักในการร่วมสร้างสังคมที่มีการกระจายโอกาสที่เท่าเทียม เกื้อกูล และเคารพซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งมความเชื่อมโยงกับประชาคมโลกอย่างเต็มภาคภูมิ
 1. สร้างคน Human Capital
 2. สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม Knowledge & Innovation
 3. สร้างเสริมสังคมไทย Local Transformation
 4. ก้าวไกลในสังคมโลก Global Benchmarking
 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ
 • การชมนิทรรศการในส่วนแสดงเทคโนโลยี ICT
 • กิจกรรม Dean Forum Group การประชุมผู้บริหาร แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่สำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการการศึกษา
 • กิจกรรม Tech Start Up! Start Here! Session การบรรยายให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ให้กลุ่มนักศึกษา
 • มหาวิทยาลัยของรัฐ 12 สถาบัน
 • มหาวิทยาลัยเอกชน 75 สถาบัน
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 สถาบัน
 • สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 10 สถาบัน
 • มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 23 สถาบัน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 สถาบัน
 • โรงเรียนนายทหารและนายตํารวจ 4 สถาบัน

งบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม คนละ 5,900 บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ถ้าหากลงทะเบียนก่อนวันที่ 4 กันยายน 2563 ท่านจะได้รับ
โปรโมชั่นพิเศษ ลงทะเบียน 2 ท่าน ราคา 7,900 บาท และค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่ากระเป๋าและเอกสารในการอบรม ค่าอาหารกลางวันอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเช้า อาหารเย็น และค่าเดินทาง) โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) และข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิธีชําระค่าลงทะเบียน

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารการชําระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที่ 02-661-7757 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ อีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com ,Tanya@absolutealliances.com
ชําระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

  • ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่บัญชี 085-0-12124-8
  • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 925-0-07304-7
  • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4

รับใบเสร็จรับเงินที่หน้างาน และกรุณานำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) มายื่น ณ จุดการเงินหน้างาน

หมายเหตุ: สามารถชําระค่าลงก่อนวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 และการยกเลิกการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทําการยกเลิกก่อน 7 วันทําการ ก่อนวันสัมมนา (ผู้ร่วมสัมมนาจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธิ์ที่จะได้รับกระเป๋าและเอกสารประกอบการสัมมนา)

ร่วมจัดโดย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

สนับสนุนการจัดงานโดย

  • กระทรวงศึกษาธิการ ***
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ***
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ***
  • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ***

(***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ***)

  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ***
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ***
  • มหาวิทยาลัยมหิดล ***
  • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ***

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

คุณภุชพงค์ โนดไธสง
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
(รองประธานที่ปรึกษา)

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรรมการ)

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(กรรมการ)

น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(กรรมการ)

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(กรรมการ)

ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
(กรรมการ)

ดร.จอมขวัญ ผลภาษี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(กรรมการ)

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กรรมการ)

คุณกลินท์ สารสิน
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(กรรมการ)

คุณศุภวัฒน์ เจริญวิกรม
ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(กรรมการ)

คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
กรรมการที่ปรึกษา

คุณดิลก คุณะดิลก
กรรมการที่ปรึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 ต่อ 221, 222, 223 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: Pimphatsara@absolutealliances.com

Back To Top