skip to Main Content

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการผลักดัน และ อัพเดท ให้เกิดแผนปฏิบัติการตามวิสัยทัศน์ eHealth ของประเทศ นำสู่การพัฒนาแผนปฏิบัติการ เกิดการขับเคลื่อนระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทย ด้วย digital technology เพื่อนำไปสร้างนวัตกรรมการบริการให้ประชาชนสามารถอย่างทั่วถึง ทุกที่ และเท่าเทียม โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้านการศึกษาและบริการสาธารณสุข” ด้วยองค์กรหลักซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วม Healthcare Technology Summit คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) มุ่งเน้นให้

• เป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระบบบริการสุขภาพแก่ประชาชน โดยใช้ ICT ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับบริบทการสาธารณสุขประเทศไทย
• เป็นเวทีในการแสดงความคิด ระดมสมอง สำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงเป้าหมายกลยุทธ์ eHealth ของประเทศ เพื่อนำ ICT ไปเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ทุกที่ และเท่าเทียมกัน
• เป็นเวทีเพื่อช่วยกันระดมสมอง พัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุขกลางแห่งชาติ ที่มีมาตรฐานและความเชื่อมโยง Standard and Interoperability and Connectivity

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ. 2563

สถานที่ในการจัดงาน

ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมวายุภักษ์3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Digital Technology จะสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การมีนโยบาย digital technology ที่สนับสนุน healthcare ที่เป็นรูปธรรม จะสามารถเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมชุมชนเข้ากับระบบบริการสุขภาพ ลดช่องว่างเชิงภูมิศาสตร์และเชิงสัมพันธภาพระหว่างประชาชนและผู้ดูแล นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังช่วยให้ประชาชนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโรค รู้ถึงสิทธิที่ตนพึงได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างมีสุขภาพ เป็นธรรม และปลอดภัย กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และร่วมมือในการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชนดีขึ้น

 1. เป็นการจัดงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ICT สัมมนาวิชาการ และอภิปรายร่วม ระดมสมองทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 2 วัน
 2. ผสานกำลัง และความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานและองค์กรที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนทางด้าน ICT และHealth การแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนคนไทย
 3. สอดรับและสอดคล้องกับแผนแม่บท Smart Health ของกระทรวง ICT และ แผน eHealth ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต่างพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • ระบบการสาธารณสุขไทยจะสามารถใช้ประโยชน์จาก digital technology ในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ เสมอภาค โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมที่มีจิตสำนึกด้านสุขภาพ ให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี สู่เป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยเกิดการตะหนัก ตื่นตัว และเข้าใจ ในแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่สอดคล้องกับแผน Smart Health และ eHealth
 • เป็นจุดเริ่มต้นแห่ง วิสัยทัศน์ ความสำคัญ และประโยชน์แห่งความร่วมมือ ในการสร้าง ฐานข้อมูลสาธารสุขแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกภาคีเครือข่าย หากเราสามารถก่อให้เกิด Standard and Interoperability and Connectivity ได้ ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมหน้าการสาธารณสุขครั้งสำคัญ
 • Exhibition and Showcase
 • Conference and Keynote
 • Focus Group : Roadmap and Action Plan
 • Health Tech App : Start Up Present
 • National Health ICT Networking Function

งบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม คนละ 5,900 บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ถ้าหากลงทะเบียนก่อนวันที่ 4 กันยายน 2563 ท่านจะได้รับ
โปรโมชั่นพิเศษ ลงทะเบียน 2 ท่าน ราคา 7,900 บาท และค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่ากระเป๋าและเอกสารในการอบรม ค่าอาหารกลางวันอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเช้า อาหารเย็น และค่าเดินทาง) โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) และข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิธีชําระค่าลงทะเบียน

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที่ 02-661-7757 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ อีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com ,Tanya@absolutealliances.com
ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่บัญชี 085-0-12124-8
 • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 925-0-07304-7
 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4

รับใบเสร็จรับเงินที่หน้างาน และกรุณานำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) มายื่น ณ จุดการเงินหน้างาน

หมายเหตุ: สามารถชำระค่าลงก่อนวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 และการยกเลิกการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทำการยกเลิกก่อน 7 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา (ผู้ร่วมสัมมนาจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธิ์ที่จะได้รับกระเป๋าและเอกสารประกอบการสัมมนา)

ร่วมจัดโดย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

สนับสนุนการจัดงานโดย

 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี***
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ***
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ***
 • สมาคมเวชสารสนเทศไทย ***

(***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ***)

 • สมาคมประกันชีวิตไทย ***
 • สำนักคณะกรรมการอาหารและยา ***
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ***
 • สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ***

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

คุณภุชพงค์ โนดไธสง
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ประธานที่ปรึกษา)

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา (รองประธานที่ปรึกษา)

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรรมการ)

ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรรมการ)

ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (กรรมการ)

นายแพทย์อนันต์ กนกศิลป์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข (กรรมการ)

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
(กรรมการ)

อ.ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (กรรมการ)

นพ.กำพล พลัสสินทร์
อุปนายกที่1
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
(กรรมการ)

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
(กรรมการ)

คุณศรัณยู ชเนศร์
รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
(กรรมการ)

คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
กรรมการที่ปรึกษา

คุณดิลก คุณะดิลก
กรรมการที่ปรึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 ต่อ 221, 222, 223 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: Pimphatsara@absolutealliances.com

Back To Top