skip to Main Content

วัตถุประสงค์

 1. เป็นเวทีในการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะกับท้องถิ่น
 2. เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนชุดความคิด ด้านการพัฒนาพื้นที่ จังหวัด ท้องถิ่นอัจฉริยะที่สามารถสร้างความเจริญได้อย่างยั่งยืนทุกมิติ
 3. เป็นเวทีในการระดมสมอง กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะเชิงพื้นที่ร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 4. เป็นเวทีในการแสดงนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาเมืองในทุกองค์ประกอบ เพื่อการพัฒนาโครงการอย่างชาญฉลาดและเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ. 2563

สถานที่การจัดงาน

อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมวายุภักษ์5 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ ถือเป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งพัฒนาให้เกิดขึ้นในประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ของ รัฐบาล โดยเชื่อมโยงเมืองด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมือง เข้ากับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเจริญสู่ทุกภูมิภาคของประเทศในบริบทของพื้นที่ที่จะต้องพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีการบูรณาการสาธารณูปโภค รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญได้แก่ ด้านคมนาคม ด้านพลังงาน และด้านดิจิทัล อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นเมืองอัจฉริยะ ประชาชนอยู่ดี มีสุขอย่างยั่งยืน

 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง
 • การชมส่วนแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
 • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน
 • การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น
 • การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที
 • ผู้เข้าร่วมงานมีความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตลอดจนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และการวางแผนเมือง อันเป็นกลไกสำคัญในการนำความรู้สู่การพัฒนาพื้นที่ต่อไป
 • เกิดการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับกระทรวง กลุ่มจังหวัด จนถึงระดับท้องถิ่น
 • ผู้ประกอบการทั้งในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสู่ SmartCity ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

งบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม คนละ 5,900 บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ถ้าหากลงทะเบียนก่อนวันที่ 4 กันยายน 2563 ท่านจะได้รับ
โปรโมชั่นพิเศษ ลงทะเบียน 2 ท่าน ราคา 7,900 บาท และค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่ากระเป๋าและเอกสารในการอบรม ค่าอาหารกลางวันอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเช้า อาหารเย็น และค่าเดินทาง) โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) และข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิธีชําระค่าลงทะเบียน

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารการชําระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที่ 02-661-7757 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ อีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com ,Tanya@absolutealliances.com
ชําระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

 • ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่บัญชี 085-0-12124-8
 • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 925-0-07304-7
 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4

รับใบเสร็จรับเงินที่หน้างาน และกรุณานำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) มายื่น ณ จุดการเงินหน้างาน

หมายเหตุ: สามารถชําระค่าลงก่อนวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 และการยกเลิกการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทําการยกเลิกก่อน 7 วันทําการ ก่อนวันสัมมนา (ผู้ร่วมสัมมนาจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธิ์ที่จะได้รับกระเป๋าและเอกสารประกอบการสัมมนา)

ร่วมจัดโดย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

สนับสนุนการจัดงานโดย

 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ***
 • กรุงเทพมหานคร ***
 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ***

(***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ***)

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

คุณภุชพงค์ โนดไธสง
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
(รองประธานที่ปรึกษา)

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรรมการ)

ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
(กรรมการ)

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(กรรมการ)

คุณศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์
ปลัดกรุงเทพมหานคร
(กรรมการ)

ดร.ภาสกร ประถมบุตร
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(กรรมการ)

ผศ.ดร.ธนา สุขวารี
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(กรรมการ)

คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
ผู้ร่วมก่อตั้งและประธาน

บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด
(กรรมการ)

คุณธง ตั้งศรีตระกูล
รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
(กรรมการ)

คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
กรรมการที่ปรึกษา

คุณดิลก คุณะดิลก
กรรมการที่ปรึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 ต่อ 221, 222, 223 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: Pimphatsara@absolutealliances.com

Back To Top