ลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุ ส่องเงื่อนไขการรับเบี้ยผู้สูงอายุเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 2024/2567

เงินผู้สูงอายุจะลงทะเบียนได้อย่างไร เช็คเงินผู้สูงอายุล่าสุดได้กี่บาท

ห้ามพลาดรับสิทธิเงินผู้สูงอายุ ต้องยื่นเรื่องลงทะเบียนเงินเยียวยาผู้สูงอายุนี้ได้ที่ไหน หากเงินผู้สูงอายุไม่เข้าติดต่อที่ไหน รวมทั้งเช็คเงินผู้สูงอายุล่าสุดให้เงินกี่บาทในแต่ละช่วงอายุ หากไม่ได้ไปด้วยตนเองจะสามารถมอบอำนาจให้คนอื่นด้วยได้หรือไม่ มาดูรายละเอียดที่สำคัญกันเลยดีกว่า 

เงินผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืออะไร 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคือ เงินผู้สูงอายุ โดยจะเป็นสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ โดยที่สวัสดิการส่วนนี้ จะเป็นส่วนที่ให้สิทธิโดยรัฐบาลเป็นผู้จัดสรรเบี้ยผู้สูงอายุ เพื่อคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  เงินผู้สูงอายุ 2567 จะไม่ได้รวมถึงเงินผู้พิการหรือส่วนของเงินบำนาญพิเศษแต่อย่างใด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคือเงินส่วนที่ต่างจากเงินส่วนอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน 

ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาดำเนินการได้ ทั้งกรณีเงินผู้สูงอายุไม่เข้าติดต่อที่ไหน หรือการลงทะเบียนจะต้องทำการมอบอำนาจ หรือส่วนของเงินไม่เข้าหรือไม่ตรง จะต้องติดต่อไปยัง กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ สคส ซึ่งมาจากกรมกิจการผู้สูงอายุจะสามารถติดต่อได้ที่ 02 624 4336

เงินผู้สูงอายุจะลงทะเบียนได้อย่างไร

แนวทางในการลงทะเบียนรับเงินของเงินผู้สูงอายุจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อไปยื่นขอเบี้ยผู้สูงอายุ ซึ่งจะต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนรับเงินเยียวยาผู้สูงอายุ ได้ ดังนี้

 1. เตรียมเอกสารเงินผู้สูงอายุให้ครบ ได้แก่ 
  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยรัฐจะต้องมีรูปถ่ายอยู่บนบัตร
  • ทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน
  • หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้มีสิทธิหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (เผื่อใช้ในกรณีที่รับเงินผ่านธนาคาร)
 2. เดินทาง ลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุที่สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเอง

อย่างไรก็ตามเงินผู้สูงอายุ 2567 สำหรับการจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ สามารถมอบอำนาจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแทนได้ ไม่จำเป็นต้องไปด้วยตนเอง 

เงินผู้สูงอายุ เช็คเงินผู้สูงอายุล่าสุดได้กี่บาท 

เงินผู้สูงอายุล่าสุดจะเป็นเบี้ยผู้สูงอายุที่แบ่งตามอายุของผู้สูงวัยที่จะให้เงินผู้สูงอายุได้ จะมีขั้นบันไดในการฝห้เงินเยียวยาผู้สูงอายุ ดังนี้ 

 • อายุตั้งแต่ 60 ถึง 69 ปี จะได้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ จำนวนเงิน 600 บาท 
 • อายุตั้งแต่ 70 ถึง 79 ปี จะได้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ จำนวนเงิน 700 บาท 
 • อายุตั้งแต่ 80 ถึง 89 ปี จะได้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ จำนวนเงิน 800 บาท 
 • อายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ จำนวนเงิน 1,000 บาท 

เงินผู้สูงอายุ 2567 ยังไม่มีมาตรการเพิ่มเงินหรือปรับเปลี่ยนยอดเงินให้แต่อย่างใด เงินผู้สูงอายุล่าสุดจะยึดตามงบประจำปีเช่นเดิม สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสามารถติดต่อรับได้ตั้งแต่อายุ 59 ปี โดยจะเป็นการยื่นเรื่องล่วงหน้า